TA STRONA UŻYWA COOKIE. Usługodawca oraz jego zaufani partnerzy korzystają z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych, reklamowych oraz realizacji usług, w tym również aby wyświetlać użytkownikom najbardziej dopasowane oferty i reklamy.
Usługodawca i jego zaufani partnerzy wymagają zgody użytkownika na gromadzenie danych w celu obsługi spersonalizowanych treści i ogłoszeń. Jeśli korzystasz ze strony instalki.pl bez zmiany ustawień przeglądarki, to oznacza to, że nie wyrażasz sprzeciwu co do otrzymywania wszystkich plików cookies na swoje urządzenie ze strony instalki.pl.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Od dnia 25.05.2018 r. na terenie Unii Europejskiej wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności serwisu  [X]
Instalki.pl » Programy » Windows » Grafika » grafika inne » Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii 6.0

Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii

6.0
grafika inne
POBIERZ TERAZ
Rozmiar:
997 KB
Aktualizacja:
24.01.2019
Licencja:
Trial (testowa)
System:
Windows
Kategoria:
grafika inne
Ocena:
5
Oceń:
Pobrano:
158 (2 w tym miesiącu)
Opis Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii 6.0
 
 
Pa­kiet Wir­tual­na Ga­le­ria Fo­to­gra­fii, to ze­staw na­rzę­dzi umoż­li­wia­ją­cych szyb­kie i łat­we two­rze­nie mul­ti­me­dial­nych ga­le­rii in­ter­ne­to­wych. Niezwykle przydatne dla użytkowników prowadzących własny blog lub stronę internetową.

Ga­le­ria pra­cu­je w tech­no­lo­gii Ja­vaS­cript i nie wy­ma­ga in­sta­lo­wa­nia w przeg­lą­dar­kach ża­dnych do­dat­ko­wych wty­czek. Ga­le­ria jest kom­pa­ty­bil­na ze wszyst­ki­mi ak­tual­nie uży­wa­ny­mi przeg­lą­dar­ka­mi (w tym z: IE 11, MS Ed­ge, Fi­re­fox (od wer­sji 47), Chro­me (od wer­sji 49), Ope­ra (od wer­sji 12.1), na­ty­wną przeg­lą­dar­ką An­droi­da (od wer­sji 4.4)).

Pa­kiet do­stęp­ny jest w dwóch wer­sjach:

W wer­sji de­mon­stra­cyj­nej, któ­ra po­sia­da peł­ną fun­kcjo­nal­ność, ale nie mo­że być wy­ko­rzy­sty­wa­na w ce­lach ko­mer­cyj­nych. Po­nad­to w wer­sji de­mon­stra­cyj­nej wy­stę­pu­ją rek­la­my pro­wa­dzą­ce do stron pro­du­cen­ta (tu zo­ba­czysz jak wy­glą­da przy­kła­do­wa ga­le­ria w tej wer­sji – zwróć uwa­gę na do­dat­ko­we przy­cis­ki w gór­nym me­nu oraz na do­dat­ko­wy slajd na dru­giej po­zy­cji),

W wer­sji ko­mer­cyj­nej, w któ­rej nie ma ża­dnych ogra­ni­czeń co do wy­ko­rzy­sty­wa­nia pro­gra­mu do do­wol­nych ce­lów oraz ża­dnych ogra­ni­czeń co do fun­kcjo­nal­no­ści pro­gra­mu (tu mo­żesz ku­pić, a tu spraw­dzić li­cen­cję).

rozwiń opis
POKAŻ ()

Facebook